แนะนำการไปติดต่อราชการ

เอกสารและงานบริการประชาชน
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเมื่อท่านไปติดต่อสถานีตำรวจ ท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นไปด้วยคือ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบแทนฯ หรือ
  2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
  3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
  4. หนังสือเดินทาง ( Passport ) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ

กรณีร้องทุกข์ ( แจ้งความ )
โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำหลักฐานต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย

  1. ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
  2. ใบสำคัญการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ ( ตามคำสั่งศาล )
  3. ในกรณีผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้ ให้ท่านนำหลักฐานซึ่งแสดงว่าท่านเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน หรือสามี หรือภรรยา (ซึ่งได้จดทะเบียน, สูติบัตร,ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  4. ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณี ให้มาร้องทุกข์แทนหรือเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์
  5. ในกรณีที่เป็นตัวแทนของนิติบุคคลให้นำ :

- หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐานพร้อมติดอากรแสตมป์ 5 บาท
- หนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์

Visitors: 128,490