พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.มอบนโยบายบริหารราชการ

                      

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับระดับ ผู้บังคับการ ถึงระดับ ผู้บัญชาการ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมีนโยบายหลัก ๖ ด้าน ประกอบด้วย

๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

๓.การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

๔.การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

๕.การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

๖.การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

โดย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ ไปถ่ายทอดนโยบบายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้เอาใจใส่อย่างเข้มงวดพร้อมทั้งให้ไปตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่เป็นกำลังหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Visitors: 109,440